blank

Regulamin korzystania ze strony internetowej branvity.pl

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.branvity.pl (dalej jako: „Strona”) jest

Mateusz Sznober prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Branvity Mateusz Sznober wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Królewska 40C/2, NIP 6521716282, REGON 386018707, adres poczty elektronicznej: biuro@branvity.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 794 265 070 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług).

(dalej jako „Administrator” lub „Właścicielem”)

Szybki kontakt z nami:

 • mail: biuro@branvity.pl
 • telefon: +48 794 265 070 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Królewska 40C/2

§2 Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny, umożliwia zapoznanie się z produktami lub usługami Właściciela Strony oraz kontakt z nim m.in. poprzez złożenie zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego. Na Stronie dostępny może być także newsletter, którego przedmiotem będzie informowanie o działaniach Właściciela Strony, aktualnościach i nowych produktach i usługach Właściciela Strony. Prawem właściwym dla Strony oraz niniejszego regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in., że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Właściciela Strony oraz dopiero po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębną umową sprzedaży lub odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Właściciela Strony, które zostaną udostępnione przez niego.

§3 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych i obowiązki ustawowe Właściciela).

§4 Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge;
 • Dowolna rozdzielczość ekranu (Strona jest responsywna).
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Można w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

Wszelkie informacje i dane przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające bezprawnie renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony Internetowej do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby każdy użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

W razie jakichkolwiek problemów, reklamacji lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony na przykład korzystając z poniższych sposobów:

 • mail: biuro@branvity.pl
 • telefon: +48 794 265 070 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Królewska 40C/2

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

§5 Usługi elektroniczne dostępne na stronie

Poza możliwością przeglądania informacji i innych treści na Stronie Internetowej dostępne są także następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy pozwala przesłać zapytanie kontaktowe do Właściciela. Przesłanie zapytania nie rodzi po stronie użytkownika ani Właściciela Strony zobowiązań, stanowi jedynie sposób nawiązania kontaktu z Właścicielem Strony.

Korzystanie z formularza kontaktowego rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia jego wypełniania na Stronie – standardowo jest on dostępny w zakładce „Kontakt” i/lub w dolnej części Strony. Przesłanie zapytania kontaktowego następuję z chwilą wykonania łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu formularza wyceny pola akcji umieszczonego pod formularzem – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie danych kontaktowych osoby wypełniającej formularz: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania kontaktowego przez użytkownika za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania kontaktowego za jego pośrednictwem.

§6 Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

§7 Odesłania

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

§8 Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • mail: biuro@branvity.pl
 • telefon: +48 794 265 070 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Królewska 40C/2